Fundacja "Głos Dla Życia"

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "GŁOS DLA ŻYCIA"

Fundacja "Głos dla Życia" powstała dnia 7 grudnia 1991 r. Do jej zadań statutowych należy m.in.:

 1. prowadzenie szeroko rozumianych działań promocyjnych i edukacyjnych na rzecz obrony życia, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz profilaktyki uzależnień
 2. rozwijanie różnych form poradnictwa w zakresie obrony życia i spraw rodziny
 3. pomoc matkom brzemiennym i samotnym rodzicom w sytuacjach trudnych
 4. dążenie do udoskonalenia procedur adopcyjnych i ożywienie troski społeczeństwa o dzieci pozbawione rodziny
 5. promocja zdrowia prokreacyjnego
 6. troska o rodziny wielodzietne i pomoc dla nich w trudnych sytuacjach życiowych
 7. działalność wydawnicza, przede wszystkim wydawanie dwumiesięcznika "Głos dla Życia"

Fundacja współpracuje z władzami samorządowymi miasta Poznania, powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z Kościołem katolickim oraz organizacjami pozarządowymi.

Największe osiągnięcia Fundacji
 1. wydawanie od maja 1991 r. ogólnopolskiego magazynu "Głos dla Życia", który jest oficjalnym organem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (6 numerów rocznie, od 1998 r. kolorowy)
 2. wydawanie książek, informatorów, broszur, ulotek i plakatów o tematyce rodzinnej, obrony życia, profilaktyki uzależnień itp.
 3. inicjatywa opracowania programu pomocy dziecku poczętemu i jego matce w Archidiecezji Poznańskiej
 4. utworzenie diecezjalnego Funduszu Obrony Życia oraz Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej w Poznaniu
 5. kampanie społeczne, promocyjne i edukacyjne na rzecz rodziny, matki i dziecka
 6. prowadzenie warsztatów dla dorosłych i młodzieży w zakresie obrony życia, przeciwdziałania uzależnieniom, seksualności, rodziny itp.

Działalność na rzecz rodzin wielodzietnych

Od 1999 r. Fundacja "Głos dla Życia" działa na rzecz rodzin wielodzietnych. W tym zakresie mieści się m.in.:

 1. opracowanie "Raportu o sytuacji rodzin wielodzietnych miasta Poznania" i "Raportu na temat sytuacji rodzin wielodzietnych w Poznańskim Powiecie Ziemskim"
 2. opracowanie i wydawanie kolejnych edycji "Informatora dla rodzin wielodzietnych"
 3. wieloletnia współpraca z podmiotami samorządowymi w programach pomocowych i edukacyjnych na rzecz rodzin wielodzietnych
 4. działalność promocyjna i edukacyjna w społeczeństwie w celu uświadamiania roli i wartości społecznej rodzin wielodzietnych (m.in. kampania społeczna "Rodzina wielodzietna - dobry wybór!")
 5. opracowanie i realizacja programu "Patronat nad rodziną" - programu wsparcia rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji życiowej
 6. bogate doświadczenie w realizacji programów pomocowych, skierowanych do rodzin wielodzietnych

Rezultaty dotychczasowej pracy i wypracowane narzędzia badawcze pozwalają na postawienie diagnozy o sytuacji rodzin wielodzietnych w Poznaniu i powiecie poznańskim oraz prowadzenie odpowiednich działań..:. POWRÓT .:. DO GÓRY .:.

Fotogaleria
Rodzin
WielodzietnychFundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. 061 653 03 91, fax 061 653 03 94, e-mail: glos@prolife.com.pl
Nr konta 07 1090 1359 0000 0001 0171 5897